МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Підготовка бакалаврів

Викладачами кафедри розроблені модульні програми навчання іноземним мовам та навчальна програма, згідно якої студенти – бакалаври повинні:

ЗНАТИ:
 • граматичну, морфологічну та лексичну системи мови;
 • категорії, класи і структури нормативної граматики мови;
 • основи синтаксису і пунктуації;
 • основи лексикографії і лексикології;
 • явища полісемії слів, їх зв’язок з контекстом;
 • основні моделі ведення дискусу;
 • системи світоглядних, культурознавчих, естетичних, історичних відомостей, відображених у мові, яка вивчається;
 • стратегії спілкування і навчання.
ВМІТИ:
 • розуміти висловлення, що стосується особистісної, суспільної, професійної, освітньої сфер, а також тексти пізнавального та країнознавчого характеру;
 • розуміти зміст висловлювання викладача, носіїв мови в межах особистісної, суспільної, професійної,освітньої сфер; виділяти головну і другорядну інформації в текстах;
 • розуміти основний зміст повідомлень, оголошень; здобувати інформацію за фахом; узагальнювати інформацію, робити на її основі власні висновки;
 • розуміти основний зміст газетних, журнальних публікацій науково-популярного, публіцистичного стилів; виділяти головну думку;
 • анотувати і реферувати фаховий текст (серію текстів) з метою пошуку необхідної інформації (її частини); отримувати необхідну інформацію з оголошень, проспектів, брошур,офіційних документів;
 • чітко та детально висловлюватись з широкого поля тем; виражати свою думку з певної проблеми; висловлюватись швидко і спонтанно; робити повідомлення за певною ситуацією; висловлювати своє ставлення до осіб, подій, явищ;
 • без попередньої підготовки встановлювати і підтримувати спілкування зі співрозмовником; ініціювати і завершувати спілкування, використовуючи для цього відповідні зразки мовленнєвого етикету; ініціювати та підтримувати діалоги; аргументовано доводити свою точку зору;
 • свідомо і правильно утворювати речення, необхідні для використання у найтиповіших ситуаціях; здійснювати мовленнєві функції, вживаючи найзагальніші вирази та висловлювання; використовувати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
 • описувати і порівнювати предмети, явища, дії, характеризувати якості; запитувати і надавати інформацію; розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації; надавати необхідні відповіді; приймати або відхиляти пропозицію.
ОСТАННІ НОВИНИ