ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Бурхливий розвиток промисловості у Вінницькій та сусідніх областях створив гостру потребу у висококваліфікованих працівниках для південно-західного регіону України. Тому у 1960 р. у Вінниці відкрився загально-технологічний факультет Київського технологічного інституту харчової промисловості. На цьому факультеті студенти, окрім загальнонаукових дисциплін, почали вивчати іноземні мови. Першим представником майбутньої кафедри іноземних мов був викладач німецької та англійської мов Феліксов О.З.

Спочатку на факультеті навчались тільки студенти-заочники. Невдовзі були утворені перші три кафедри: загальноосвітніх дисциплін, загально-технічних дисциплін та марксизму-ленінізму. Викладачі іноземних мов працювали на кафедрі загальноосвітніх предметів. Із зростанням кількості студентів збільшувався і викладацький колектив. Одними з перших викладачів іноземних мов, що прийшли до нового вузу, були: Косенко Т. (англ. мова), Телефус Т.В. (франц. мова), Савельєва І.Ф. (нім. мова), Приймак І.В. (англ. мова). Секцію іноземних мов на кафедрі загальноосвітніх дисциплін очолила Савельєва І.Ф.

У 1964 році загально-технічний факультет було передано Київському політехнічному інституту. Саме тоді на факультеті створили стаціонарне та вечірнє відділення, і у січні 1966 р. факультет було перетворено на філію Київського політехнічного інституту.

Секція іноземних мов була виділена у окрему кафедру і працювала на І – V курсах усіх факультетів і форм навчання. Кафедру поповнили нові викладачі Вакуленко В., Слюсаренко Н., Праверман Ю.С., обов’язки завідувача на ній виконувала Савельєва І.Ф.

Кількість годин зросла, а отже, виникла потреба розширити коло викладачів. З 1967 року в інституті починають працювати Осадчук М.Л., Налбандян О.М., Ковальчук Л.А., Сичова Т.В., Гончар Г.Н., Коритко А.Ф., Клімчук М.І.

Протягом кількох подальших років до викладацького колективу кафедри приєдналися Семко Г.С., Бартюк С.П., Могилевська О.С., Лопарьова В.К., Фірсова Л.О., Нагайчук В.Т., Тараканова Л.Я., Лебенок В.М., Тугай В.П., Плиненко В.О., Білий В.В., Самохвалова Ф.М. У 1973 р. завідувачем став Білий В.В., замінивши Савельєву І.Ф., котра вийшла на пенсію.

У 1974 році сталася непересічна подія – Вінницький філіал Київського політехнічного інституту перетворився на Вінницький політехнічний інститут. Розпочалось інтенсивне спорудження та обладнання навчальних корпусів, лабораторій, лекційних аудиторій та бібліотеки. Приміщення та навчальна база кафедри іноземних мов значно розширились. Кафедра отримала нагоду створити декілька добре обладнаних сучасних лінгафонних лабораторій та класів машинного контролю студентських знань, а також кабінет для самостійної роботи студентів з достатньою кількістю підручників, словників, методичних розробок, газет та журналів для вивчення іноземних мов.

На кафедрі значно пожвавилась науково-методична та науково-дослідна роботи. Викладачі кафедри створили велику кількість різноманітних методичних розробок. Декілька викладачів написали та успішно захистили кандидатські дисертації. Це Нагайчук В.Т., Лебенок В.М., Баскевич В.М., Колмакова Н.Л., Осадчук М.Л., Степанова І.С., а завідувач кафедри Білий В.В. успішно захистив докторську дисертацію і став першим професором кафедри.

На той час кафедра іноземних мов складала вже досить великий колектив і поділялась на три секції: англійської, німецької та французької мов. Викладачі не лише займалися навчальною, науковою та методичною роботами, але й брали активну участь у вихованні студентів. Організовувалися дуже цікаві тематичні вечори, котрі проводились іноземними мовами, олімпіади та конференції, як студентські, так і викладацькі. Часто до участі в цих заходах запрошувалися викладачі та студенти інших навчальних закладів міста, що пожвавлювало роботу і сприяло обміну досвідом.

Одним із цікавих видів роботи була підготовка студентів до захисту дипломів іноземними мовами. Це значною мірою сприяло підвищенню престижу іноземних мов як навчальної дисципліни.

Щорічно викладачі кафедри підвищували свою професійну кваліфікацію, як на спеціальних курсах так і в різних вузах Вінниці, Києва, Одеси, Ленінграда, Москви та інших міст.

У 1994 році Вінницький політехнічний інститут отримав статус університету. Він став першим університетом нашого міста. Відбулися деякі якісні зміни у викладанні іноземних мов. Кафедра поповнилася новими викладачами і в 1996 році була розділена на кафедру іноземних мов та кафедру технічного перекладу. Молода паросль випускників ВПУ ім. Коцюбинського плідно почала працювати з перших років роботи у ВНТУ.

Кафедра ІМ підтримує науковий зв’язок зі спорідненими кафедрами університетів України. Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію за допомогою семінару підвищення педагогічної майстерності за програмою Курсів дистанційного навчання ВНТУ, а також на кафедрах іноземних мов вузів нашого міста. Регулярно на кафедрі проводяться планові науково-методичні семінари викладачів виключно іноземною мовою.

З березня 2010 року кафедру технічного перекладу було приєднано до кафедри іноземних мов та створено при кафедрі іноземних мов центр технічного перекладу (ЦТП), на який покладено функції викладання іноземної мови і її методичних похідних в групах поглибленого вивчення, студенти яких отримують сертифікати поглибленого вивчення іноземної мови як доповнення до дипломів про вищу освіту.

Викладачі кафедри ІМ продовжують відточувати свої професійні вміння. Так, Світлана Олександрівна Медведєва (заступник завідувача кафедри з виховної роботи) та Оксана Вячеславівна Зубенко (заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи) успішно завершили навчання на масовому відкритому онлайн-курсі (МООС) Teaching Grammar Communicatively, про що отримали сертифікати міжнародного зразка. Даний курс проводився в рамках The American English E-Teacher Program за фінансової підтримки Державного департаменту США, підрозділу з питань освіти та культури (the U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs) та міжнародної неприбуткової організації FHI 360.

Практика проходження стажувань при різних університетах світу не нова для викладачів кафедри ІМ. Так, Галина Валеріївна Абрамович активно застосовує в своїй викладацькій практиці знання, отримані під час проходження дистанційного курсу Business English (Networking) від University of Washington.  А Світлана Олександрівна Медведєва і Оксана Вячеславівна Зубенко мають також сертифікати від University of Pennsylvania (English for Science, Technology, Engineering, and Mathematics) та University of Oregon (Introduction to Pedagogy and Practices for Teaching English to Speakers of Other Languages), і активно впроваджують набуті вміння та навички в процес навчання студентів ВНТУ.

ОСТАННІ НОВИНИ